Art. 14. - [Upoważnienie do wydania rozporządzenia w zakresie trybu przekazywania danych między rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  14.  [Upoważnienie do wydania rozporządzenia w zakresie trybu przekazywania danych między rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi]

Minister właściwy do spraw informatyzacji, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi, o których mowa w art. 10 ust. 2.