Art. 1. - [Zakres przedmiotowy regulacji] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy regulacji]

Ustawa określa:

1)
zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności i w rejestrach mieszkańców;
3)
zasady i tryb nadawania numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;
4)
zasady wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców;
5)
zasady udostępniania danych z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz rejestrów, o których mowa w pkt 2;
6)
zasady i tryb zastrzegania i cofania zastrzeżenia numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;
7)
zasady i sposób prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;
8)
zasady i tryb udostępniania danych z rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.