Ewidencja lądowisk. - Dz.U.2004.118.1238 - OpenLEX

Ewidencja lądowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.118.1238

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie ewidencji lądowisk

Na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji lądowisk;
2)
wzór ewidencji lądowisk;
3)
tryb zgłaszania lądowisk do ewidencji lądowisk;
4)
szczegółowe zasady dopuszczania lądowisk do użytkowania.
Ewidencja lądowisk, zwana dalej "ewidencją", składa się z:
1)
księgi ewidencyjnej lądowisk;
2)
teczek lądowisk;
3)
teczek korespondencyjnych lądowisk.
1.
Księga ewidencyjna lądowisk składa się z numerowanych kolejno kart ewidencyjnych.
2.
Wzór karty ewidencyjnej lądowiska określa załącznik do rozporządzenia.
3.
Każdemu lądowisku nadawany jest numer ewidencyjny, zgodny z numerem karty w księdze ewidencyjnej lądowisk.
4.
Każdy ma prawo wglądu do księgi ewidencyjnej lądowisk.
1.
Teczki lądowisk są prowadzone oddzielnie dla poszczególnych lądowisk.
2.
W teczkach lądowisk przechowuje się dokumenty dotyczące lądowiska, o których mowa w § 6, oraz decyzje, o których mowa w § 8.
Teczka korespondencyjna lądowiska zawiera korespondencję dotyczącą lądowisk, usystematyzowaną według daty wpływu lub wysłania tej korespondencji.
1.
Zgłoszenie lądowiska do ewidencji powinno zawierać:
1)
dane zarządzającego oraz głównego użytkownika lądowiska z podaniem jego nazwy, adresu i numeru telefonu;
2)
współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska (według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84);
3)
położenie lądowiska w stosunku do najbliższej miejscowości (kierunek i odległość), ewentualnie położenie w stosunku do charakterystycznego obiektu;
4)
przeznaczenie lądowiska (określenie typów statków powietrznych mogących na nim przeprowadzać operacje lotnicze).
2.
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w dwóch egzemplarzach:
1)
dokument potwierdzający możliwość wykorzystania terenu na cele lądowiska, wydany przez właściwą, ze względu na miejsce położenia lądowiska, jednostkę samorządu terytorialnego;
2)
mapę w skali nie mniejszej niż 1 : 25.000 obejmującą teren lądowiska z naniesionymi granicami pola wzlotów, kierunkami podejść oraz granicami przestrzeni powietrznej w rejonie lądowiska przystosowanego do startów i lądowań samolotów i szybowców oraz w skali 1 : 5.000 dla lądowisk przystosowanych do startów i lądowań śmigłowców ze wskazaniem rodzaju, położenia i wysokości przeszkód lotniczych w promieniu 3 km od środka pola wzlotów dla lądowisk przystosowanych do startów i lądowań samolotów i szybowców oraz w promieniu 1 km dla lądowisk przystosowanych do startów i lądowań śmigłowców;
3)
profile pól wznoszenia i podejścia w:
a)
skali poziomej 1 : 10.000 i pionowej 1 : 500 dla lądowisk przystosowanych do startów i lądowań dla samolotów i szybowców,
b)
skali poziomej 1 : 5.000 lub 1 : 2.000 i w skali pionowej 1 : 1.000, 1 : 500 lub 1 : 200 dla lądowisk przystosowanych do startów i lądowań dla śmigłowców;
4)
pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego odnośnie wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lądowiska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odnośnie wpływu zakładanego lądowiska na środowisko;
5)
instrukcję operacyjną lądowiska;
6)
pisemne oświadczenie, że:
a)
lądowisko nadaje się do ruchu lotniczego w zakresie ustalonym w instrukcji operacyjnej lądowiska,
b)
użytkowanie lądowiska przez statki powietrzne nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Instrukcja operacyjna lądowiska powinna być dostępna na lądowisku przez cały czas jego użytkowania.
1.
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w drodze decyzji administracyjnej, rozstrzyga o wpisie lądowiska do ewidencji, o odmowie wpisu lądowiska do ewidencji oraz o wykreśleniu lądowiska z ewidencji.
2.
Do decyzji o wpisie lądowiska do ewidencji Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dołącza duplikat karty ewidencyjnej lądowiska.
1.
Wykreślenie lądowiska z ewidencji następuje:
1)
na wniosek zarządzającego lądowiskiem;
2)
z urzędu, jeżeli lądowisko zostało zamknięte dla ruchu lotniczego.
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 zarządzający lądowiskiem zwraca Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzję o wpisaniu lądowiska do ewidencji.
Użytkowanie lądowiska można rozpocząć po otrzymaniu decyzji o wpisie lądowiska do ewidencji oraz gdy lądowisko to spełnia warunki określone w instrukcji operacyjnej lądowiska.
1.
Użytkownicy lądowisk stałych dostosują dokumentację lądowisk do wymagań określonych w rozporządzeniu i prześlą ją Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 grudnia 2005 r.
2.
Niedokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, lub ich dokonanie po określonym terminie, spowoduje wykreślenie lądowiska z ewidencji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ LĄDOWISKA