[Dodatkowe dane wykazywane w ewidencji] - § 12. - Ewidencja gruntów i budynków. - Dz.U.2021.1390 - OpenLEX

§ 12. - [Dodatkowe dane wykazywane w ewidencji] - Ewidencja gruntów i budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1390

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2021 r.
§  12.  [Dodatkowe dane wykazywane w ewidencji]
W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 11 pkt 2, wykazuje się także:
1)
dane dotyczące:
a)
użytkowników wieczystych gruntów,
b)
jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd albo trwały zarząd nieruchomościami,
c)
państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
d)
organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,
e)
użytkowników gruntów państwowych i samorządowych;
2)
opis prawa podmiotów, o których mowa w pkt 1, do działek ewidencyjnych, budynków i lokali oraz datę uzyskania lub ustanowienia tego prawa;
3)
wielkość udziałów podmiotów, o których mowa w pkt 1, w przysługujących im i ujawnianych w ewidencji uprawnieniach do nieruchomości;
4)
informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę ujawnienia w ewidencji prawa podmiotów, o których mowa w pkt 1, do gruntów, budynków i lokali.