Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.667

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2016 r.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych (Dz. U. poz. 1098), które utraciło moc z dniem 10 maja 2016 r., zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569).