Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.667

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2016 r.
§  5.
1. Ewidencję prowadzoną w postaci papierowej albo wydruk, o którym mowa w § 4, opatruje się podpisem marynarza w celu potwierdzenia, że zawarte w nich zapisy są dokładnym odzwierciedleniem godzin pracy i odpoczynku marynarza.
2. Pomyłki pisarskie i rachunkowe w ewidencji prowadzonej w postaci papierowej albo na wydruku, o którym mowa w § 4, prostuje się przez przekreślenie błędnej treści w sposób pozwalający na odczytanie pierwotnego tekstu i wpisanie prawidłowej treści. Przekreślenie potwierdza własnoręcznym podpisem osoba, która dokonała sprostowania.