Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.667

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2016 r.
§  3.
1. Wpisy w ewidencji są dokonywane na bieżąco w języku polskim i angielskim, bez używania skrótów.
2. Wpisy w ewidencji prowadzonej w postaci papierowej są dokonywane w sposób czytelny, drukowanymi literami, bez skreśleń.