Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.667

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2016 r.
§  1. Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza, zwanej dalej "ewidencją";
2) wzór formularza do prowadzenia ewidencji, który stanowi załącznik do rozporządzenia.