Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.698

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie ewidencji automatów do gier

Na podstawie art. 15j ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych automatów do gier, zwanej dalej "ewidencją";
2) dane zamieszczane w ewidencji;
3) wzór ewidencji.
§  2.  Ewidencja jest prowadzona w sposób ciągły.
§  3. 
1.  Ewidencja jest prowadzona w porządku chronologicznym, w okresach rocznych.
2.  Po zakończeniu każdego okresu rocznego podmiot prowadzący ewidencję przedstawia ją, do dnia 25 stycznia następnego roku, właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, który poświadcza zamknięcie ewidencji.
§  4.  Wpisów do ewidencji dokonuje się niezwłocznie po wyprodukowaniu lub przyjęciu automatu do gier do miejsca magazynowania, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.
§  5. 
1.  Ewidencja jest prowadzona odrębnie dla każdego miejsca magazynowania automatów do gier.
2.  Można prowadzić jedną ewidencję dla więcej niż jednego miejsca magazynowania automatów do gier, jeżeli łącznie są spełnione następujące przesłanki:
1) ewidencja jest prowadzona w postaci elektronicznej;
2) ewidencja jest dostępna w systemie teleinformatycznym w każdym z miejsc magazynowania automatów do gier;
3) sposób dokonywania wpisów do ewidencji umożliwia wydruk raportów z dokonanych wpisów z podziałem na poszczególne miejsca magazynowania automatów do gier.
§  6. 
1.  Wpisów do ewidencji w postaci papierowej dokonuje się w sposób trwały i wyraźny.
2.  Zmiany (poprawki) w ewidencji w postaci papierowej dokonuje się w taki sposób, aby przekreślona pierwotna treść pozostała czytelna. Każdą zmianę (poprawkę) potwierdza się podpisem osoby jej dokonującej z podaniem daty jej dokonania.
§  7.  2  Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji w postaci papierowej podmiot ją prowadzący numeruje strony ewidencji, umieszcza na każdej stronie dane podmiotu prowadzącego ewidencję oraz przeszywa strony, a ewidencję taką przedstawia właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego. Naczelnik urzędu celno-skarbowego zabezpiecza ewidencję zamknięciem urzędowym, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa swój podpis.
§  8.  Ewidencja w postaci elektronicznej jest prowadzona przy wykorzystaniu programu komputerowego, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi tego programu, i w taki sposób, aby:
1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę zamieszczonych danych przed zniekształceniem lub utratą;
2) zapewniała ochronę przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności poprzez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji;
3) umożliwiała wydruk wpisów i raportów z dokonanych wpisów, wraz z dokonanymi zmianami, w porządku chronologicznym;
4) zapewniała identyfikację osoby dokonującej zmiany w ewidencji wraz z datą dokonania tej zmiany;
5) uniemożliwiała usuwanie wpisów;
6) uniemożliwiała zmianę zamieszczonych danych bez wykrycia tego zdarzenia przez program.
§  9.  Podmiot prowadzący ewidencję w postaci elektronicznej przechowuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający ochronę zamieszczonych danych przed zniekształceniem lub utratą lub w postaci wydruku.
§  10. 
1.  W ewidencji, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przez podmiot prowadzący ewidencję, zamieszcza się odpowiednio następujące dane:
1) adres miejsca magazynowania automatów do gier;
2) dane podmiotu prowadzącego ewidencję i rodzaj prowadzonej przez niego działalności;
3) nazwę i rodzaj automatu do gier;
4) numer fabryczny automatu do gier;
5) nazwę i wersję programu gry, o ile został zainstalowany w automacie do gier;
6) datę produkcji automatu do gier ze wskazaniem, czy jest to automat nowy czy używany;
7) datę przyjęcia automatu do gier do miejsca magazynowania;
8) nazwę i kraj producenta automatu do gier;
9) dane sprzedawcy, nabywcy wewnątrzwspólnotowego lub importera automatu do gier;
10) dane podmiotu przekazującego automat do gier do badania;
11) datę nabycia, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu automatu do gier;
12) datę wyprowadzenia automatu do gier z miejsca magazynowania;
13) dane odbiorcy automatu do gier;
14) dane przewoźnika automatu do gier;
15) datę i rodzaj uszkodzenia lub datę zniszczenia automatu do gier;
16) imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu do ewidencji oraz, w przypadku ewidencji w postaci papierowej, podpis tej osoby.
2.  Dane podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 9, 10, 13 i 14, obejmują nazwę (imię i nazwisko), adres siedziby (miejsca zamieszkania), numer identyfikacyjny REGON i identyfikator podatkowy.
§  11.  Wzór ewidencji określa załącznik do rozporządzenia.
§  12.  Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia działalność określoną w art. 15j ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych mają obowiązek spełnić wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji określone w przepisach niniejszego rozporządzenia w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

Ewidencja produkowanych lub magazynowanych automatów do gier w ...........................................................................................................................................................................................

(adres miejsca magazynowania automatów do gier)

prowadzona przez .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(dane podmiotu prowadzącego ewidencje i rodzaj prowadzonej przez niego działalności)

Lp.

Nazwa

i rodzaj

automatu

do gier

Numer

fabryczny

automatu

do gier

Nazwa

i wersja

programu gry,

o ile został

zainstalowany

w automacie

do gier

Data produkcji

automatu

do gier

(automat nowy

/używany)

Data

przyjęcia

automatu

do gier

do miejsca

magazyno-

wania

Nazwa

i kraj

producenta

automatu

do gier

Dane sprzedawcy,

nabywcy

wewnątrzwspól-

notowego

lub importera

automatu

do gier

Dane podmiotu

przekazującego

automat do gier

do badania

Data nabycia,

nabycia

wewnątrzwspól-

notowego

lub importu

automatu

do gier

Data

wyprowa-

dzenia

automatu

do gier

z miejsca

magazyno-

wania

Dane

odbiorcy

automatu

do gier

Dane

przewoźnika

automatu

do gier

Data i rodzaj

uszkodzenia lub

data zniszczenia

automatu

do gier

Imię i nazwisko

osoby

dokonującej

wpisu oraz,

w przypadku

ewidencji

w postaci

papierowej,

podpis tej osoby

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 § 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 października 2018 r. (Dz.U.2018.2143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2018 r.