§ 10. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  10. 
1. 
Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:
1)
przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
2)
opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
2. 
Monografią naukową jest również:
1)
recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:
a)
na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
b)
na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
2)
edycja naukowa tekstów źródłowych.