Rozdział 4 - Zmiany w przepisach i przepis końcowy - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

Rozdział  4

Zmiany w przepisach i przepis końcowy

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 1 pkt 39 otrzymuje brzmienie:

"39) dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców, partii politycznych, europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, działających na podstawie odrębnych przepisów - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;".

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) w art. 3 w ust. 4:

1)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) europejskich partii politycznych;";

2)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) europejskich fundacji politycznych.".

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.