Rozdział 2 - Europejska partia polityczna - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

Rozdział  2

Europejska partia polityczna

W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 1141/2014 oraz w ustawie do europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące partii politycznej, z wyłączeniem:

1)
art. 1 ust. 2, art. 5, art. 11-16, art. 18-23, art. 24-25a, art. 26a-36a. art. 37-38d, art. 39a, art. 42-47 oraz art. 48 zdanie drugie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;
2)
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) dotyczących udziału partii politycznej w wyborach;
3)
przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400, z 2017 r. poz. 850 oraz z 2018 r. poz. 1349 i 1579) oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318, z 2017 r. poz. 850 oraz z 2018 r. poz. 1579) dotyczących występowania z inicjatywą przeprowadzenia referendum oraz uczestnictwa w kampanii referendalnej.
1. 
Do wniosku o rejestrację europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej składanego w Urzędzie wnioskodawca dołącza zaświadczenie.
2. 
Zaświadczenie dołącza się również do wniosku o aktualizację wpisu europejskiej partii politycznej do rejestru związaną ze zmianą jej statutu.
1. 
Zaświadczenie wydaje sąd właściwy do prowadzenia ewidencji.
2. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia składa organ uprawniony według statutu europejskiej partii politycznej do jej reprezentowania.
3. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia jest sporządzany zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla pisma procesowego, a ponadto zawiera przynajmniej nazwę, siedzibę i adres europejskiej partii politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organu uprawnionego według statutu do reprezentowania europejskiej partii politycznej.
4. 
Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, dołącza się statut europejskiej partii politycznej, a w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 - tekst zmian w statucie oraz tekst jednolity statutu.
5. 
Jeżeli statut europejskiej partii politycznej lub inne dołączane dokumenty są sporządzone w języku obcym, dołącza się ich uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.

Sąd właściwy do prowadzenia ewidencji wydaje zaświadczenie niezwłocznie po ustaleniu, że wnioskodawca spełnia wszystkie odpowiednie krajowe wymogi dotyczące wniosku, a jego statut jest zgodny z przepisami polskiego prawa.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania o wydanie zaświadczenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym.

1. 
W ramach konsultacji, o których mowa w art. 15 ust. 4 i art. 16 ust. 4 rozporządzenia 1141/2014, sąd właściwy do prowadzenia ewidencji otrzymuje z Urzędu informację o dniu, w którym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie opublikowana decyzja o rejestracji lub wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpisem tej decyzji, a także informację o każdej aktualizacji wpisu europejskiej partii politycznej do rejestru związanej ze zmianą jej statutu.
2. 
Sąd właściwy do prowadzenia ewidencji niezwłocznie przekazuje otrzymaną informację wraz z kopią otrzymanych dokumentów krajowemu punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 9, oraz Prokuratorowi Generalnemu.

Krajowym punktem kontaktowym w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia 1141/2014 w zakresie wymiany informacji o europejskiej partii politycznej jest Państwowa Komisja Wyborcza.

Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia 1141/2014, o wykreślenie europejskiej partii politycznej z rejestru z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym przysługuje Prokuratorowi Generalnemu.

1. 
Z dniem opublikowania decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej następuje otwarcie jej likwidacji.
2. 
Nie później niż w terminie 7 dni od dnia opublikowania decyzji, o której mowa w ust. 1, europejska partia polityczna wyznacza likwidatorów, o ile nie zostali oni wyznaczeni wcześniej, oraz przesyła do sądu właściwego do prowadzenia ewidencji odpis dokumentu stanowiącego o wyznaczeniu likwidatorów ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów oraz sposobu reprezentowania przez nich europejskiej partii politycznej.
3. 
Likwidatorzy zamieszczają ogłoszenie o otwarciu likwidacji i ich wyznaczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. 
Likwidatorzy powinni dążyć do zakończenia czynności likwidacyjnych przed dniem wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej.
5. 
Likwidatorzy zgłaszają sądowi właściwemu do prowadzenia ewidencji zakończenie likwidacji oraz składają bilans na dzień zakończenia likwidacji i sprawozdanie opisowe z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych.
1. 
Jeżeli przed dniem wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej jej likwidacja nie została przeprowadzona i zakończona zgodnie z art. 11, likwidację prowadzi się po wejściu w życie tej decyzji.
2. 
Po wejściu w życie decyzji, o której mowa w ust. 1, na czas prowadzenia likwidacji europejska partia polityczna wykreślona z rejestru nabywa zdolność prawną, a ponadto przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały europejskiej partii politycznej w dniu wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru. W sprawach wynikających z likwidacji europejska partia polityczna wykreślona z rejestru może pozywać i być pozywana.
3. 
Likwidatorzy wyznaczeni zgodnie z art. 11 ust. 2 zachowują swój mandat.
4. 
W przypadku braku likwidatorów, o których mowa w ust. 3, likwidatorów wyznacza sąd właściwy do prowadzenia ewidencji. Jeżeli jest to możliwe, likwidatorami wyznacza się osoby, które były członkami organu uprawnionego do reprezentowania europejskiej partii politycznej wykreślonej z rejestru według stanu na dzień wykreślenia z rejestru.
5. 
Likwidatorzy wyznaczeni zgodnie z ust. 4 zamieszczają ogłoszenie o ich wyznaczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie nie podlega opłacie.
1. 
Po przeprowadzeniu likwidacji, o której mowa w art. 12, likwidatorzy składają sądowi właściwemu do prowadzenia ewidencji bilans na dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie opisowe z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o stwierdzenie zakończenia likwidacji.
2. 
Sąd właściwy do prowadzenia ewidencji stwierdza zakończenie likwidacji.

Jeżeli majątek europejskiej partii politycznej wystarcza jedynie na pokrycie części kosztów jej likwidacji, odpowiedzialność za pokrycie pozostałej części tych kosztów ponoszą solidarnie członkowie organu uprawnionego do reprezentowania europejskiej partii politycznej według stanu na dzień wykreślenia z rejestru.

W zakresie nieuregulowanym w art. 12-14 do likwidacji prowadzonej od dnia wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej stosuje się odpowiednio przepisy o likwidacji partii politycznej.

Do europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim prowadzi ona działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem art. 4-8 oraz art. 11-15.