Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Ustawa:

1)
reguluje powstanie, organizację, zasady działalności i likwidację europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej posiadających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem 1141/2014";
2)
reguluje zasady działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 1141/2014;
3)
określa organy właściwe do wykonywania zadań wynikających z rozporządzenia 1141/2014.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
europejska partia polityczna - europejską partię polityczną, o której mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia 1141/2014;
2)
europejska fundacja polityczna - europejską fundację polityczną, o której mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia 1141/2014;
3)
partia polityczna - partię polityczną, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580);
4)
stowarzyszenie - stowarzyszenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), z wyłączeniem stowarzyszenia, o którym mowa w rozdziale 6 tej ustawy;
5)
Urząd - Urząd do spraw Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia 1141/2014;
6)
rejestr - rejestr europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia 1141/2014;
7)
ewidencja - ewidencję partii politycznych, o której mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;
8)
zaświadczenie - dokument, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia 1141/2014, potwierdzający, że wnioskodawca spełnia wszystkie odpowiednie krajowe wymogi dotyczące wniosku, a jego statut jest zgodny z przepisami polskiego prawa.