Art. 3. - [Uzupełniające stosowanie przepisów o krajowych partiach politycznych] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  3.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o krajowych partiach politycznych]

W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 1141/2014 oraz w ustawie do europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące partii politycznej, z wyłączeniem:

1)
art. 1 ust. 2, art. 5, art. 11-16, art. 18-23, art. 24-25a, art. 26a-36a. art. 37-38d, art. 39a, art. 42-47 oraz art. 48 zdanie drugie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;
2)
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) dotyczących udziału partii politycznej w wyborach;
3)
przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400, z 2017 r. poz. 850 oraz z 2018 r. poz. 1349 i 1579) oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318, z 2017 r. poz. 850 oraz z 2018 r. poz. 1579) dotyczących występowania z inicjatywą przeprowadzenia referendum oraz uczestnictwa w kampanii referendalnej.