Art. 13. - [Bilans na dzień zakończenia likwidacji europejskiej partii politycznej oraz sprawozdanie likwidatorów; stwierdzenie zakończenia likwidacji] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  13.  [Bilans na dzień zakończenia likwidacji europejskiej partii politycznej oraz sprawozdanie likwidatorów; stwierdzenie zakończenia likwidacji]
1. 
Po przeprowadzeniu likwidacji, o której mowa w art. 12, likwidatorzy składają sądowi właściwemu do prowadzenia ewidencji bilans na dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie opisowe z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o stwierdzenie zakończenia likwidacji.
2. 
Sąd właściwy do prowadzenia ewidencji stwierdza zakończenie likwidacji.