Art. 11. - [Likwidacja europejskiej partii politycznej po opublikowaniu decyzji o wykreśleniu z rejestru] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  11.  [Likwidacja europejskiej partii politycznej po opublikowaniu decyzji o wykreśleniu z rejestru]
1. 
Z dniem opublikowania decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej następuje otwarcie jej likwidacji.
2. 
Nie później niż w terminie 7 dni od dnia opublikowania decyzji, o której mowa w ust. 1, europejska partia polityczna wyznacza likwidatorów, o ile nie zostali oni wyznaczeni wcześniej, oraz przesyła do sądu właściwego do prowadzenia ewidencji odpis dokumentu stanowiącego o wyznaczeniu likwidatorów ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów oraz sposobu reprezentowania przez nich europejskiej partii politycznej.
3. 
Likwidatorzy zamieszczają ogłoszenie o otwarciu likwidacji i ich wyznaczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. 
Likwidatorzy powinni dążyć do zakończenia czynności likwidacyjnych przed dniem wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej.
5. 
Likwidatorzy zgłaszają sądowi właściwemu do prowadzenia ewidencji zakończenie likwidacji oraz składają bilans na dzień zakończenia likwidacji i sprawozdanie opisowe z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych.