Art. 10. - [Kompetencja Prokuratora Generalnego do wnioskowania o wykreślenie z rejestru europejskiej partii politycznej naruszającej obowiązki ustawowe] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  10.  [Kompetencja Prokuratora Generalnego do wnioskowania o wykreślenie z rejestru europejskiej partii politycznej naruszającej obowiązki ustawowe]

Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia 1141/2014, o wykreślenie europejskiej partii politycznej z rejestru z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym przysługuje Prokuratorowi Generalnemu.