Art. 29. - Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej. Strasburg.1989.05.05. - Dz.U.1995.32.160 - OpenLEX

Art. 29. - Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej. Strasburg.1989.05.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.32.160

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2002 r.
Artykuł  29

Podpisanie i wejście w życie

1. 34
Niniejsza konwencja będzie otwarta do podpisu dla Państw członkowskich Rady Europy oraz innych Państw-Stron Europejskiej konwencji kulturalnej, jak również Wspólnoty Europejskiej. Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia będą składane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.
2.
Niniejsza konwencja wejdzie w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym siedem Państw, w tym co najmniej pięć Państw członkowskich Rady Europy, wyrazi zgodę na uznanie konwencji za wiążącą zgodnie z postanowieniami poprzedniego ustępu.
3.
Każde Państwo może zadeklarować w czasie podpisywania lub w każdym późniejszym terminie poprzedzającym wejście w życie niniejszej konwencji w stosunku do tego Państwa, że będzie stosować konwencję tymczasowo.
4. 35
W odniesieniu do każdego Państwa wymienionego w ustępie 1 lub do Wspólnoty Europejskiej, które wyrażą zgodę na związanie się postanowieniami niniejszej konwencji w terminie późniejszym, konwencja wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.
34 Art. 29 ust. 1 zmieniony przez art. 33 Protokołu poprawek z dnia 9 września 1998 r. (Dz.U.04.28.250) zmieniającego nin. Konwencję z dniem 1 marca 2002 r.
35 Art. 29 ust. 4 zmieniony przez art. 33 Protokołu poprawek z dnia 9 września 1998 r. (Dz.U.04.28.250) zmieniającego nin. Konwencję z dniem 1 marca 2002 r.