Art. 2. - Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona). La Valetta.1992.01.16. - Dz.U.1996.120.564 - OpenLEX

Art. 2. - Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona). La Valetta.1992.01.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.120.564

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 1996 r.
Artykuł  2

Identyfikacja dziedzictwa oraz środków ochrony

Każda Strona zobowiązuje się do utworzenia, za pomocą środków właściwych dla danego państwa, systemu prawnego do ochrony dziedzictwa archeologicznego, przewidując:

i)
utrzymanie inwentarza jej dziedzictwa archeologicznego oraz klasyfikacji chronionych zabytków i stref,
ii)
utworzenie archeologicznych rezerwatów, nawet gdy nie ma tam widocznych pozostałości na powierzchni lub pod wodą, dla zachowania materialnego dowodu do analizy przez następne pokolenia,
iii)
obowiązek zgłaszania przez znalazcę uprawnionym organom przypadkowego odkrycia przedmiotów należących do dziedzictwa archeologicznego i udostępnianie ich dla przeprowadzenia badań.