[Produkty objęte przepisami ustawy] - Art. 2. - Etykietowanie energetyczne produktów związanych z energią. - Dz.U.2020.378 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Produkty objęte przepisami ustawy] - Etykietowanie energetyczne produktów związanych z energią.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.378 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 marca 2020 r.
Art.  2.  [Produkty objęte przepisami ustawy]
1. 
Przepisy ustawy stosuje się do produktów związanych z energią, dla których wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart informacyjnych produktów określają akty Komisji Europejskiej wydane na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Radę, zwane dalej "aktami delegowanymi".
2. 
Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz aktów delegowanych.
2a. 
Przepisy ustawy stosuje się także do urządzeń biurowych, dla których wymagania dotyczące efektywności energetycznej i ich znakowania określa umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2013, str. 7), zwana dalej "umową".
3. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do produktów i środków transportu, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1369.