Złote 7% obligacje meljoracyjne Państwowego Banku Rolnego. - Dział 1 - Emisja złotych 7% obligacyj meljoracyjnych Państwowego... - Dz.U.1932.70.638 - OpenLEX

Dział 1 - Złote 7% obligacje meljoracyjne Państwowego Banku Rolnego. - Emisja złotych 7% obligacyj meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego oraz długoterminowe pożyczki amortyzacyjne w tych obligacjach udzielane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.70.638

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1938 r.

Dział  I.

Złote 7% obligacje meljoracyjne Państwowego Banku Rolnego.

§  1.
1)
Zgodnie z § 14 statutu Państwowy Bank Rolny (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 76, poz. 610) będzie emitował podzielone na odpowiednie serje złote 7% obligacje meljoracyjne na podstawie udzielonych przez Bank pożyczek amortyzacyjnych.
2)
Złote 7% obligacje meljoracyjne Państwowego Banku Rolnego opiewać będą na złote w złocie oraz na równowartość tychże w obcych walutach w złocie, a mianowicie w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, we florenach holenderskich, w frankach francuskich, w frankach szwajcarskich i w funtach szterlingach. Należność za umorzone obligacje i ubiegłe kupony płatną będzie w Polsce w walucie polskiej, według równowartości 900/5332 grama czystego złota za 1 złoty w złocie, a to bądź złotemi monetami polskiemi, bądź innemi środkami płatniczemi, mającemi moc prawną umarzania zobowiązań przez zapłatę bez ograniczenia kwoty. Równowartość ta obliczona będzie na dzień poprzedzający bezpośrednio termin płatności według wartości złota, ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Ministra Skarbu na podstawie cen czystego złota na giełdzie w New-Yorku i przeciętnego kursu dolara Stanów Zjednoczonych w postaci czeków na New-York na giełdzie w Warszawie, w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855). Poza granicami Polski należność za umorzone obligacje i ubiegłe kupony płatna będzie w walutach wyżej wymienionych, podług równowartości, stosownie do § 2 niniejszego rozporządzenia.
§  2.
1)
Suma imienna pozostających w obiegu złotych 7% obligacyj meljoracyjnych nie może przekraczać:
a)
dwukrotnej sumy kapitału zakładowego Państwowego Banku Rolnego łącznie z ogólnym funduszem rezerwowym,
b)
sumy niespłaconych pożyczek amortyzacyjnych na ich podkład wydanych.
2) 1
Imienną wartość złotych 7% obligacyj meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego ustanawia się w odcinkach równowartości:
Lit.Złote w złocieDolary Stanów Zjednocz.Floreny holenderskieFranki francuskieFranki szwajcarskieFunty szterlingi angielskie
w złocie
A.10.000.- 1.121.822.790.8828.633.135.813.95230.10.4
B.5.000.- 560.911.395.4414.316.562.906.98115. 5.2
C.1.000.- 112.18279.092.863.31581.4023. 1.0
D.500.-56.09139.551.431.66290.7011.10.6
E.100.-
3)
Wzór obligacyj meljoracyjnych zatwierdza Minister Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu na wniosek Rady Nadzorczej Banku.
4)
Obligacje meljoracyjne wypuszczane w obieg będą wpisywane do prowadzonej przez Bank księgi obligacyj. O zapisaniu do tej księgi będzie uczyniona na odwrotnej stronie każdej obligacji odpowiednia adnotacja.
5)
Każda obligacja zawierać będzie:
a)
oznaczenie serji, do której należy,
b)
oznaczenie kapitału, na który opiewa,
c)
oznaczenie okresu umorzenia kapitału, stopy procentowej i terminu opłaty kuponów,
d)
zobowiązanie Banku do opłacania procentów i kapitału oraz oznaczenie waluty lub walut, w której będą one opłacane,
e) 2
(skreślona),
f)
powołanie się na gwarancję Skarbu Państwa,
g)
podpisy, względnie facsimila prezesa Banku lub wiceprezesa Rady Nadzorczej, albo w ich zastępstwie jednego z członków Rady Nadzorczej Banku, dwa podpisy dyrektorów lub wicedyrektorów (z których jeden może być facsimile), pieczęć Banku oraz podpis Komisarza Ministra Skarbu lub jego zastępcy,
h)
na odwrotnej stronie - zasadnicze postanowienie statutu, dotyczące obligacyj.
6)
Do każdej obligacji dołączony będzie arkusz z kuponami.
§  3.
Procenty od obligacyj w wysokości 7% w stosunku rocznym płatne są półrocznie zdołu w dniu 2 stycznia i 1 lipca każdego roku, po złożeniu kuponów.
§  4.
Każda obligacja meljoracyjna będzie wycofana z obiegu i umorzona najpóźniej w ciągu 18 lat od daty jej wystawienia.
§  5.
1)
Wycofywanie z obiegu obligacyj meljoracyjnych dokonywane będzie przez losowanie, wykup na giełdzie lub z wolnej ręki.
2)
Bank obowiązany jest co pół roku wycofywać z obiegu obligacje, co najmniej na takąż sumę, jaka odpowiada sumie kwot, przypadających w danem półroczu na spłatę kapitału, podług planu umorzenia długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych, wydanych w tych obligacjach, powiększonej o sumę spłat przedterminowych w gotówce, uskutecznionych z tytułu takichże pożyczek w okresie czasu pomiędzy terminami płatności rat poprzedniego i bieżącego półrocza. Do podlegających wycofaniu w każdem półroczu obligacyj należy przedewszystkiem zaliczyć obligacje, których 18-letni termin obiegu upływa w danem półroczu.
3)
Wypłata za wylosowane obligacje dokonywać się będzie podług imiennej wartości zgodnie z § 1 niniejszego rozporządzenia.
§  6.
1)
W dniu 1 maja i 2 listopada każdego roku, w lokalu Banku odbywać się będzie publiczne losowanie 7% obligacyj meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego. O terminie losowania ogłasza się na 10 dni przedtem w Monitorze Polskim.
2)
Wkładanie numerów obligacyj do koła i samo losowanie odbywać się będzie w obecności:
a)
prezesa Banku, względnie wiceprezesa Rady Nadzorczej lub w ich zastępstwie jednego z członków Rady,
b)
Komisarza Ministra Skarbu lub jego zastępcy,
c)
jednego z członków Dyrekcji Banku i
d)
urzędników Banku, wyznaczonych przez Dyrekcję.
3)
Numery i wartości wylosowanych obligacyj Dyrekcja Państwowego Banku Rolnego niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie w Monitorze Polskim. Tabele wylosowanych w ostatniem półroczu obligacyj winny być wywieszone w Banku na miejscu widocznem.
4)
Dniem płatności obligacyj, wylosowanych w dniu 1 maja, jest dzień 1 lipca tegoż roku; dla obligacyj wylosowanych w dniu 2 listopada dzień płatności przypada 2 stycznia roku następnego.
§  7.
Wylosowane obligacje meljoracyjne, po wypłacie przypadającej za nie należności, jak również obligacje otrzymane przez Bank tytułem przedterminowej spłaty pożyczki (§ 33 statutu) będą niezwłocznie unieważnione, a następnie zniszczone stosownie do § 22 statutu Banku.
§  8.
Dla zabezpieczenia prawidłowej i terminowej opłaty kuponów i wylosowanych obligacyj Państwowy Bank Rolny, poza funduszem powstałym z rat, spłacanych przez dłużników, będzie tworzył specjalny fundusz rezerwowy wspólny dla listów zastawnych i obligacyj meljoracyjnych oraz fundusze rezerwowe poszczególnych seryj obligacyj (§ 15 i 16 statutu).
§  9.
Należność za zapadłe kupony i wylosowane obligacje płatna będzie: w Polsce w kasach Państwowego Banku Rolnego oraz w kasach innych instytucyj, które Dyrekcja Banku wyznaczy i poda do publicznej wiadomości (§ 23 statutu); poza granicami zaś Polski - u korespondentów, których wykaz Państwowy Bank Rolny ogłaszać będzie corocznie w dniu 1 grudnia w pismach w Amsterdamie, w Londynie, w New-Yorku, w Paryżu i w Zurichu. W celu otrzymania należności za wylosowane obligacje należy je składać ze wszystkiemi należącemi do nich jeszcze nie płatnemi kuponami. Wartość brakujących kuponów potrąca się z sumy imiennej obligacji. Należności za kupony niepodniesione w ciągu lat 5-ciu, oraz należności za wylosowane obligacje, niepodniesione w ciągu lat 30 od dnia płatności, ulegają przedawnieniu.
§  10.
1)
Uszkodzone obligacje meljoracyjne zamieniać się będzie na nowe, jeżeli:
a)
przedstawiona do Banku część obligacji będzie większa, niż połowa całej obligacji;
b)
na tej części znajdować się będzie jeden podpis prezesa lub Dyrekcji i jeden z numerów;
c)
nie będzie podstaw do podejrzenia o fałsz.
2)
Bank wypłaci należność za każdy uszkodzony zapadły kupon od obligacji, jeżeli na tym kuponie znajdować się będzie numer, podpis Dyrekcji i data płatności.
3)
Żądający wydania wtórnika winien wraz z odpowiedniem podaniem złożyć do Banku uszkodzone obligacje lub kupony, jak również odpowiednią sumę na koszty przygotowania nowych obligacyj lub kuponów, w miejsce uszkodzonych. W nowych obligacjach i kuponach należy umieścić wyraz "wtórnik". Nowe obligacje lub kupony wydaje się właścicielowi, uszkodzone zaś niszczy się w myśl § 22 statutu Banku.
§  11.
Skarb Państwa przyjmuje na siebie bezwarunkową gwarancję za terminowe wypełnienie zobowiązań Państwowego Banku Rolnego, wypływających z emisji obligacyj meljoracyjnych, wypuszczonych na podstawie niniejszego rozporządzenia, do wysokości 150.000.000.- zł w złocie w myśl rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 565) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 280).
§  12.
Złote 7% obligacje meljoracyjne Państwowego Banku Rolnego mają wszelkie prawa papierów, posiadających bezpieczeństwo pupilarne. Będą one przyjmowane przez Skarb Państwa na kaucje i wadja po kursie oznaczonym przez Ministra Skarbu (§ 24 statutu).
§  13.
Obligacje meljoracyjne Państwowego Banku Rolnego są wolne od podatku od kapitałów i rent (§ 25 statutu).
§  14.
Upoważnia się Państwowy Bank Rolny do wymiany lub przestemplowania emitowanych na podstawie rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 595) obligacyj względnie świadectw tymczasowych, uprawniających do otrzymania tych obligacyj, za zgodą posiadaczy tych papierów, na obligacje względnie świadectwa tymczasowe, wyemitowane na podstawie niniejszego rozporządzenia. Uzyskane z wymiany obligacje względnie świadectwa tymczasowe ulegną zniszczeniu w sposób przewidziany w § 22 statutu Banku.
1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 lipca 1938 r. (Dz.U.38.56.448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 1938 r.
2 § 2 ust. 5 lit. e) skreślona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 lipca 1938 r. (Dz.U.38.56.448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 1938 r.