[Rejestry prowadzone przez ZUS; wykazy i ewidencje prowadzone przez płatnika składek] - Art. 41. - Emerytury pomostowe. - Dz.U.2022.1340 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Rejestry prowadzone przez ZUS; wykazy i ewidencje prowadzone przez płatnika składek] - Emerytury pomostowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1340 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  41.  [Rejestry prowadzone przez ZUS; wykazy i ewidencje prowadzone przez płatnika składek]
1. 
Zakład prowadzi:
1)
centralny rejestr stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
2)
centralny rejestr pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP.
2. 
Centralny rejestr stanowisk pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1)
dane płatnika składek;
2)
liczbę stanowisk pracy, na których jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
3. 
Centralny rejestr pracowników, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:
1)
dane płatnika składek;
2)
dane dotyczące pracownika, za którego jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP:
a)
nazwisko i imię,
b)
datę urodzenia,
c)
numer PESEL,
d)
serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
3)
kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
4)
okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
4. 
Płatnik składek jest obowiązany prowadzić:
1)
wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
2)
ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, zawierającą dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
5. 
Płatnik składek obowiązany jest powiadomić pracowników o dokonaniu wpisu do ewidencji, o której mowa w ust. 4.
6. 
W przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej Inspekcji Pracy.
7. 
Informacje dotyczące liczby stanowisk pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze płatnik składek przekazuje do Zakładu w deklaracji rozliczeniowej, o której mowa w art. 46 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w terminie przekazywania tej deklaracji.
8. 
Informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, płatnik składek przekazuje do Zakładu w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.