[Świadczenia finansowane ze środków FEP] - Art. 32. - Emerytury pomostowe. - Dz.U.2023.164 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 32. - [Świadczenia finansowane ze środków FEP] - Emerytury pomostowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2023 r.
Art.  32.  [Świadczenia finansowane ze środków FEP]
1. 
Ze środków zgromadzonych w FEP są finansowane:
1)
wypłaty emerytur pomostowych;
2)
odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur pomostowych;
3)
odpis stanowiący przychód Zakładu.
2. 
Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FEP; odpis jest potrącany w okresach miesięcznych.
3. 
Świadczenia, o których mowa w art. 18-20, są finansowane ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51-56 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.