[Dzień ustania prawa do emerytury pomostowej] - Art. 16. - Emerytury pomostowe. - Dz.U.2023.164 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 16. - [Dzień ustania prawa do emerytury pomostowej] - Emerytury pomostowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2023 r.
Art.  16.  [Dzień ustania prawa do emerytury pomostowej]

Prawo do emerytury pomostowej ustaje z dniem:

1)
poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
2)
osiągnięcia przez uprawnionego wieku:
a)
60 lat - w przypadku kobiet,
b)
65 lat - w przypadku mężczyzn

- jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;

3)
śmierci uprawnionego.