Art. 1. - [Przedmiot ustawy; gwarancja wypłaty emerytur pomostowych] - Emerytury pomostowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy; gwarancja wypłaty emerytur pomostowych]
1. 
Ustawa określa:
1)
warunki nabywania i utraty prawa do emerytur i rekompensat przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zwanych dalej "emeryturami pomostowymi", o których mowa w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), zwanej dalej "ustawą o emeryturach i rentach z FUS";
2)
rodzaje prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze, których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej;
3)
zasady postępowania w sprawach emerytur pomostowych;
4)
organizację i zasady działania Funduszu Emerytur Pomostowych;
5)
zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania emerytur pomostowych i rekompensat;
6)
obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatników składek w zakresie tworzenia i prowadzenia centralnego rejestru i wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz centralnego rejestru i ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
2. 
Wypłata emerytur pomostowych jest gwarantowana przez państwo.