Art. 43. - [Ponowne ustalenie emerytury w przypadku wcześniejszego jej obliczenia wraz ze zwiększeniem lub częścią składkową emerytury rolniczej] - Emerytury kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.
Art.  43.  [Ponowne ustalenie emerytury w przypadku wcześniejszego jej obliczenia wraz ze zwiększeniem lub częścią składkową emerytury rolniczej]

Emerytura dla osoby urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., której wysokość obliczono wraz ze zwiększeniem lub częścią składkową emerytury rolniczej, ulega ponownemu ustaleniu - bez uwzględnienia tego zwiększenia lub części składkowej, jeżeli osobie tej została przyznana emerytura rolnicza z tytułu okresów, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w art. 33, w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.