Art. 30a. - [Wypłata okresowej emerytury kapitałowej w przypadku, gdy wielkość środków zewidencjonowanych na subkoncie nie przekracza kwoty emerytury] - Emerytury kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.
Art.  30a.  [Wypłata okresowej emerytury kapitałowej w przypadku, gdy wielkość środków zewidencjonowanych na subkoncie nie przekracza kwoty emerytury]

W razie gdy środki zewidencjonowane na subkoncie są niższe od kwoty okresowej emerytury kapitałowej, okresową emeryturę kapitałową wypłaca się w kwocie nie wyższej niż kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie, bez konieczności wydawania decyzji w sprawie wypłaty emerytury w niższej wysokości.