Art. 15. - [Negatywna przesłanka ustalenia przez ZUS prawa do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości] - Emerytury kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.
Art.  15.  [Negatywna przesłanka ustalenia przez ZUS prawa do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości]
1. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ustala prawa do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 8 pkt 2.
2. 
(uchylony).