Art. 94. - [Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.291 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  94.  [Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego]
1. 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":
1)
w terminie do końca stycznia:
a)
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
b)
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów

- w poprzednim roku kalendarzowym;

2)
w terminie do 7 roboczego dnia lutego realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
2. 
Prezes Zakładu ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji:
1)
należne od terminu waloryzacji kwoty:
a)
najniższej emerytury i renty,
b)
dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych;
2)
obowiązujące od terminu waloryzacji kwoty maksymalnych zmniejszeń, obliczonych zgodnie z art. 104 ust. 9;
3)
obowiązujące od terminu waloryzacji kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń i egzekucji, obliczone zgodnie z art. 141 ust. 1.