Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.53 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r. do: 29 lipca 2020 r.
Art.  74.  [Podział renty rodzinnej między uprawnionych]
1.  Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, z uwzględnieniem ust. 2-4.
2.  Renta rodzinna podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.
3.  W razie ujawnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania podziału renty rodzinnej po raz pierwszy lub zmiany warunków dotychczasowego podziału renty ze względu na zmianę liczby osób uprawnionych organ rentowy dokonuje podziału świadczenia od miesiąca ujawnienia tych okoliczności. Przepisy art. 129 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4.  W razie ujawnienia okoliczności powodujących ustanie podziału renty rodzinnej przepis art. 133 stosuje się odpowiednio.