Art. 62. - [Wysokość renty dla osoby całkowicie i częściowa niezdolnej do pracy] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.504 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r.
Art.  62.  [Wysokość renty dla osoby całkowicie i częściowa niezdolnej do pracy]
1. 
Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi:
1)
24% kwoty bazowej, o której mowa w art. 19, oraz
2)
po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych;
3)
po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych;
4)
po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny 60 lat.
1a. 
Przy obliczaniu wysokości renty przepisy art. 53 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
2. 
Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75% renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.
3. 
Przy obliczaniu renty okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.