Art. 185a. - [Przeliczenie kapitału początkowego poprzez dodanie do okresów nieskładkowych okresów nauki w szkole wyższej] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.504 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r.
Art.  185a.  [Przeliczenie kapitału początkowego poprzez dodanie do okresów nieskładkowych okresów nauki w szkole wyższej]
1. 
Przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury w wieku określonym w art. 24 ust. 1 oraz w art. 184, kapitał początkowy podlega przeliczeniu poprzez dodanie do okresów nieskładkowych okresów, o których mowa w art. 7 pkt 9, przebytych przed dniem 1 stycznia 1999 r., w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych udowodnionych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę. Do przeliczonego kapitału początkowego stosuje się przepisy art. 173 ust. 3-6.
2. 
Okresy nieskładkowe, o których mowa w ust. 1, ustala się z dokładnością do pełnego miesiąca.