Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.53 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r. do: 29 lipca 2020 r.
Art.  103.  [Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń]
1.  Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103a-106.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), z zastrzeżeniem art. 103a.
2a.  (uchylony).
3.  Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu również na wniosek emeryta lub rencisty.
4.  (uchylony).