Art. 103. - [Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1251 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  103.  [Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń]
1. 
Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103a-106.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), z zastrzeżeniem art. 103a.
2a. 
(uchylony).
3. 
Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu również na wniosek emeryta lub rencisty.
4. 
(uchylony).