Elementy zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych... - Dz.U.2019.716 - OpenLEX

Elementy zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.716

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich

Na podstawie art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 i 2227 oraz z 2019 r. poz. 638) zarządza się, co następuje:
Elementami zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich są:
1)
gilosz - element jawny;
2)
mikrodruk, papier nieaktywny w UV oraz włókna zabezpieczające (aktywne w promieniach UV 365 nm) - elementy częściowo ukryte;
3)
antystokes (up-converter) - element ukryty.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2019 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).