Elektryfikacja węzła kolejowego warszawskiego oraz zaciągnięcie kredytu zagranicznego na cele tej elektryfikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.72.531

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 września 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 23 września 1933 r.
w sprawie elektryfikacji węzła kolejowego warszawskiego oraz zaciągnięcia kredytu zagranicznego na cele tej elektryfikacji.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 249), postanawiam co następuje:
(1)
Upoważnia się przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" do elektryfikacji węzła kolejowego warszawskiego oraz pewnych odcinków linij kolejowych, wychodzących z węzła warszawskiego w kierunku na Dęblin, Skierniewice i Brześć n/Bugiem, na ogólnej długości około 200 km, oraz do przeprowadzenia wszelkich robót, z tem związanych.
(2)
Warunki techniczne wykonania robót i dostaw, związanych z elektryfikacją, ustali Minister Komunikacji.

Upoważnia się Ministra Komunikacji do zatwierdzenia umowy pomiędzy przedsiębiorstwem "Polskie Koleje Państwowe" i firmami: "The English Electric Company Limited" w Londynie i "Metropolitan Vickers Electrical Export Company Limited" w Londynie w sprawie przeprowadzenia elektryfikacji, przewidzianej w art. 1 rozporządzenia niniejszego, i w sprawie zaciągnięcia w związku z tem w imieniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" kredytu długoterminowego (towarowego i gotówkowego) do ogólnej wysokości 2.000.000 funtów szterlingów. Suma kredytu może ulec podwyższeniu w wyniku przyjęcia w umowie zasady cen ruchomych przy robotach i dostawach i w wyniku obniżenia kursu funta szterlinga w stosunku do złotego, jaki będzie przyjęty w umowie za podstawę kalkulacji.

Warunki zaciągnięcia kredytu, przewidzianego w art. 2, w szczególności terminy i sposób spłaty tego kredytu, ustali Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu z tem, że oprocentowanie kredytu nie będzie mogło przekroczyć 65/8 % w stosunku rocznym. Termin uiszczenia, w razie rozłożenia spłaty kredytu na raty, powinien być w ten sposób określony, aby spłata ostatniej raty nastąpiła nie wcześniej, niż po upływie lat 8 od daty zawarcia umowy.

(1)
W celu zabezpieczenia kredytu, przewidzianego w art. 2, upoważnia się przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" do wydania bezprocentowych skryptów dłużnych na sumę 2.000.000 funtów szterlingów, płatnych w terminach, ustalonych przez Ministra Komunikacji.
(2)
Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielenia poręki państwowej za terminową spłatę należności z tytułu skryptów dłużnych, wymienionych w ust. 1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do zwolnienia firm "The English Electric Company Limited" w Londynie i "Metropolitan Vickers Electrical Export Company Limited" w Londynie od wszelkich danin publicznych, tak obecnych jak i przyszłych, państwowych i komunalnych, związanych z wykonaniem przez wspomniane firmy umowy, przewidzianej w art. 2.

Umowa, przewidziana w art. 2, oraz wszelkie: wydane na jej podstawie dokumenty, nie wytaczając skryptów dłużnych, wymienionych w art. 4, wolne będą od opłat stemplowych.

Upoważnia się Ministra Komunikacji do wyrażenia zgody w imieniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" na poddanie rozstrzygnięciu sądu polubownego wszelkich sporów tegoż przedsiębiorstwa z firmami: "The English Electric Company Limited" w Londynie i "Metropolitan Vickers Electrical Export Company Limited" w Londynie z tytułu umowy, zawartej na podstawie art. 2 - na warunkach, ustalonych przez Ministra Komunikacji.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Komunikacji i Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.