Art. 68. - [Udział pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów służbowych organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1083 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  68.  [Udział pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów służbowych organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego]
1. 
Naczelny lub centralny organ administracji państwowej, o którym mowa w art. 34, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wynosił co najmniej:
1)
10% - od dnia 1 stycznia 2022 r.;
2) 13
 (uchylony).
2. 
Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 1, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, od dnia 1 stycznia 2022 r., wynosił co najmniej 10%.
3. 
Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Przepisu nie stosuje się do zlecania lub powierzania wykonania zadania publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, oraz do wykonywania, zlecania lub powierzania zadań publicznych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg polegającego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczególności zamiataniu i zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu śliskości zimowej, w tym gołoledzi i usuwaniu śniegu.
4. 
Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36 ust. 1, zapewnia udział autobusów zeroemisyjnych lub autobusów napędzanych biometanem w użytkowanej flocie pojazdów co najmniej:
1)
5% - od 1 stycznia 2021 r.;
2)
10% - od 1 stycznia 2023 r.;
3)
20% - od 1 stycznia 2025 r.
13 Art. 68 ust. 1 pkt 2 uchylony przez art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2687) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2022 r.