Art. 5. - [Odpowiedzialność operatora ogólnodostępnej stacji ładowania za niespełnianie wymagań technicznych przez ogólnodostępną stację ładowania] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  5.  [Odpowiedzialność operatora ogólnodostępnej stacji ładowania za niespełnianie wymagań technicznych przez ogólnodostępną stację ładowania]

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z niespełnieniem przez ogólnodostępną stację ładowania wymagań technicznych, określonych w art. 13 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 17, lub w wyniku niezrealizowania obowiązków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 9, na zasadach określonych w art. 435 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326).