Art. 3. - [Obowiązki operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  3.  [Obowiązki operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania]
1. 
Operator ogólnodostępnej stacji ładowania:
1)
zapewnia, aby:
a)
w ogólnodostępnej stacji ładowania prowadził działalność co najmniej jeden dostawca usługi ładowania,
b)
ogólnodostępna stacja ładowania spełniała wymagania techniczne, o których mowa w art. 13 oraz przepisach wydanych na podstawie art. 17;
2)
zapewnia przeprowadzenie przez Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej "UDT", badań ogólnodostępnej stacji ładowania;
3)
zapewnia bezpieczną eksploatację ogólnodostępnej stacji ładowania;
4)
wyposaża:
a)
ogólnodostępną stację ładowania w oprogramowanie pozwalające na:
podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego,
przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, zwanej dalej "rejestrem", o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
b)
każdy punkt ładowania zainstalowany w ogólnodostępnej stacji ładowania, którą zarządza, w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji ładowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego;
5)
zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenia usług ładowania - jeżeli stacja ładowania jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
6)
przekazuje dostawcy usługi ładowania dane niezbędne do dokonania rozliczenia świadczonej usługi ładowania;
7)
zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz na potrzeby świadczenia usług ładowania przez dostawców usług ładowania, którzy świadczą usługę ładowania na tej stacji;
8)
rozlicza straty energii elektrycznej wynikające z funkcjonowania stacji ładowania;
9)
udostępnia w ogólnodostępnej stacji ładowania informacje dotyczące zasad korzystania z tej stacji oraz instrukcję jej obsługi;
10)
zapewnia dostawcom usług ładowania dostęp do ogólnodostępnej stacji ładowania, na podstawie umowy zawartej na zasadach rynkowych;
11)
uzgadnia z organem zarządzającym ruchem na drogach liczbę możliwych do wyznaczenia stanowisk postojowych przy ogólnodostępnych stacjach ładowania w przypadkach, o których mowa w art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32 i 655).
2. 
Dostawca usługi ładowania:
1)
(uchylony);
2)
świadczy usługę ładowania, która obejmuje:
a)
ładowanie,
b)
zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania na potrzeby ładowania, w tym na potrzeby rejestracji użytkownika pojazdu elektrycznego lub pojazdu hybrydowego, autoryzacji sesji ładowania, prowadzenia ewidencji informacji o sesji ładowania, udostępnienia informacji o sesji ładowania użytkownikowi, naliczania i pobierania płatności, wystawiania dokumentów sprzedaży oraz obsługi zgłoszeń i reklamacji;
3)
udostępnia, na swojej stronie internetowej, informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia.