Art. 29c. - [Badania techniczne stacji wodoru; decyzja o wstrzymaniu eksploatacji stacji wodoru] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  29c.  [Badania techniczne stacji wodoru; decyzja o wstrzymaniu eksploatacji stacji wodoru]
1. 
Stacje wodoru, w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji, podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT albo, w przypadku gdy są zainstalowane na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, przez TDT.
2. 
Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:
1)
przed oddaniem do eksploatacji stacji wodoru;
2)
każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji takiej stacji, z wyłączeniem naprawy wynikającej z instrukcji eksploatacji opracowanej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
3. 
Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek operatora stacji wodoru.
4. 
Prezes UDT albo Dyrektor TDT wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji stacji wodoru w przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników badań, o których mowa w ust. 1, niespełnienia przez stację wodoru wymagań określonych w art. 29a lub w przepisach wydanych na podstawie art. 29d. W celu ponownego rozpoczęcia eksploatacji stacji wodoru przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się.
5. 
Za przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty, które stanowią przychód odpowiednio UDT albo TDT.
6. 
Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5, wynosi 2000 zł.