Art. 29b. - [Opinia Prezesa UDT lub Dyrektora TDT w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji wodoru z wymaganiami technicznymi] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  29b.  [Opinia Prezesa UDT lub Dyrektora TDT w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji wodoru z wymaganiami technicznymi]
1. 
Przed przystąpieniem do budowy stacji wodoru można wystąpić z wnioskiem do Prezesa UDT, a w przypadku stacji wodoru zainstalowanych na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej - do Dyrektora TDT, o opinię w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji wodoru z wymaganiami technicznymi określonymi w art. 29a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 29d.
2. 
Prezes UDT albo Dyrektor TDT wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
3. 
Wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, podlega opłacie, która stanowi przychód odpowiednio UDT albo TDT.