Art. 29a. - [Warunki eksploatacji stacji wodoru; wymagania techniczne w zakresie budowy, eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 22 lipca 2024 r.
Art.  29a.  [Warunki eksploatacji stacji wodoru; wymagania techniczne w zakresie budowy, eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru]
1. 
Eksploatację stacji wodoru prowadzi się zgodnie z jej przeznaczeniem oraz gdy jej stan techniczny zapewnia bezpieczne korzystanie z tej stacji.
2. 
Stacje wodoru posiadają dokumenty określające ich właściwości konstrukcyjne, techniczne i eksploatacyjne.
3. 
Stacje wodoru są budowane, eksploatowane, naprawiane i modernizowane w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 29d, zapewniającymi:
1)
bezpieczeństwo użytkowników;
2)
bezpieczeństwo pożarowe;
3)
dostęp dla osób niepełnosprawnych;
4)
właściwy stan techniczny wykorzystywanej infrastruktury.