Art. 23. - [Obowiązki operatora stacji gazu ziemnego] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  23.  [Obowiązki operatora stacji gazu ziemnego]

Operator stacji gazu ziemnego:

1)
odpowiada za stan techniczny i bezpieczną eksploatację stacji gazu ziemnego;
2)
zapewnia przeprowadzenie badań technicznych stacji gazu ziemnego, o których mowa w art. 27;
3)
prowadzi stację gazu ziemnego zgodnie z umową, o której mowa w art. 22 ust. 1;
4)
pokrywa koszty napraw i remontów wynikających z eksploatacji stacji gazu ziemnego prowadzonej w sposób niezgodny z warunkami umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1;
5)
świadczy usługę tankowania sprężonym gazem ziemnym (CNG).