Art. 20. - [Program budowy stacji gazu ziemnego] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 22 lipca 2024 r.
Art.  20.  [Program budowy stacji gazu ziemnego]
1. 
Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, o którym mowa w art. 9d ust. 1d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z wyłączeniem przedsiębiorstw, o których mowa w art. 9d ust. 7 pkt 3 i 4 tej ustawy, opracowuje program budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji.
2. 
Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi wyodrębnioną część planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
3. 
W programie, o którym mowa w ust. 1, operator systemu dystrybucyjnego gazowego uwzględnia każdą gminę położoną na obszarze jego działania, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1)
liczba mieszkańców tej gminy wynosi co najmniej 100 000 oraz
2)
zostało w tej gminie zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych, oraz
3)
na 1000 mieszkańców tej gminy przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.
4. 
Program, o którym mowa w ust. 1, określa:
1)
liczbę planowanych stacji gazu ziemnego;
2)
parametry techniczne oraz lokalizacje stacji gazu ziemnego planowanych do przyłączenia do sieci;
3)
informację o dostępnych zdolnościach technicznych sieci gazowych, do których mają zostać przyłączone stacje gazu ziemnego;
4)
informację o mocy przyłączeniowej dostępnej w punkcie wyjścia.