Art. 19. - [Delegacja ustawowa - wymagania techniczne dotyczące punktów zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, badania techniczne, opłaty] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  19.  [Delegacja ustawowa - wymagania techniczne dotyczące punktów zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, badania techniczne, opłaty]

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowe wymagania techniczne, jakie muszą spełniać punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji tych punktów,
2)
rodzaje badań punktów zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu przeprowadzanych przez TDT oraz sposób i terminy ich przeprowadzania,
3)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 18 ust. 5 i art. 18a ust. 3;

- kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zasilania jednostek pływających, jednolitości rozwiązań technicznych i bezpieczeństwa działania sieci, dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz biorąc pod uwagę zakres badania przeprowadzanego przez TDT oraz rodzaj przedmiotu badania.