Art. 17. - [Delegacja ustawowa - wymagania techniczne dotyczące stacji ładowania i punktów ładowania, badania techniczne, opłaty] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  17.  [Delegacja ustawowa - wymagania techniczne dotyczące stacji ładowania i punktów ładowania, badania techniczne, opłaty]
1. 
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe wymagania techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów:
a)
dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania,
b)
dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,
c)
jakie muszą spełniać ogólnodostępne stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie dotyczącym gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych,
2)
rodzaje badań, jakim podlegają stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań przez UDT,
3)
dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań,
4)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 5

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitości rozwiązań technicznych, bezpieczeństwa użytkowników, dostępu dla osób niepełnosprawnych, zakres badania przeprowadzanego przez UDT oraz rodzaj przedmiotu tego badania.

2. 
Minister właściwy do spraw energii może określić w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji punktów ładowania w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów elektrycznych lub pojazdów hybrydowych,
2)
sposób i terminy przeprowadzania przez UDT badań punktów ładowania, o których mowa w pkt 1,
3)
dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań,
4)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 16 ust. 5

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitości rozwiązań technicznych, bezpieczeństwa podczas wymiany i przechowywania akumulatorów służących do napędu pojazdów, zakres badania przeprowadzanego przez UDT oraz rodzaj przedmiotu badania.