Art. 15. - [Opinia Prezesa UDT w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji ładowania z wymaganiami technicznymi] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  15.  [Opinia Prezesa UDT w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji ładowania z wymaganiami technicznymi]
1. 
Przed przystąpieniem do budowy stacji ładowania można wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej "Prezesem UDT", o opinię w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi określonymi w art. 13 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 17.
2. 
Prezes UDT wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
3. 
Wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, podlega opłacie, która stanowi przychód UDT.