Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.37.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 marca 1996 r.
w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. *

Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego, a także szczegółowe zasady ustalania wysokości i tryb przyznawania równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych, zwanych dalej "kwaterami", oraz najemcom lokali mieszkalnych.
§  2. Art. 24, 26, 39, 49, 52 i 56, powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia, oznaczają artykuły ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433).

Rozdział  2

Ekwiwalent konserwacyjny

§  3.
1. Osobom uprawnionym do kwater i najemcom lokali mieszkalnych, otrzymującym przydział kwatery, kwatery zastępczej lub lokalu mieszkalnego w drodze ich ponownego zasiedlenia, przysługuje na ich wniosek ekwiwalent konserwacyjny za wykonanie robót malarskich i konserwacyjnych we własnym zakresie.
2. Ekwiwalent konserwacyjny nie przysługuje osobom zamieniającym we własnym zakresie zajmowaną kwaterę lub lokal mieszkalny z innymi osobami.
§  4.
1. Dyrektor oddziału terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej "Agencją", przed wyrażeniem zgody na wykonanie robót malarskich i konserwacyjnych we własnym zakresie:
1) dokonuje, przez przedstawiciela oddziału terenowego Agencji, sprawdzenia, czy nie zachodzi konieczność przeprowadzenia w kwaterze lub lokalu mieszkalnym innych robót remontowych poprzedzających roboty malarskie i konserwacyjne, których wykonanie należy do obowiązków Agencji,
2) informuje osobę uprawnioną lub najemcę lokalu mieszkalnego o zakresie i warunkach wykonania robót malarskich i konserwacyjnych.
2. Po uzyskaniu zgody na wykonanie robót malarskich i konserwacyjnych osoba uprawniona lub najemca lokalu mieszkalnego wykonuje te roboty na własny koszt. Dyrektor oddziału terenowego Agencji może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet ekwiwalentu konserwacyjnego w wysokości 50% tego ekwiwalentu.
3. Od dnia uzyskania zgody na wykonanie robót malarskich i konserwacyjnych we własnym zakresie osoba uprawniona lub przyszły najemca ponosi opłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654).
4. Po wykonaniu robót malarskich i konserwacyjnych przedstawiciel oddziału terenowego Agencji dokonuje ich odbioru.
5. W razie stwierdzenia, że roboty malarskie i konserwacyjne wykonano niezgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dyrektor oddziału terenowego Agencji nakazuje na piśmie osobie uprawnionej lub przyszłemu najemcy usunięcie usterek w określonym terminie.
6. Po dokonaniu odbioru robót malarskich i konserwacyjnych dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję o wypłaceniu ekwiwalentu konserwacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie drugie.
§  5. 1  
1. Stawka ekwiwalentu konserwacyjnego w 2003 r. wynosi 60,08 zł za 1 m2 powierzchni mieszkalnej.
2. Stawka, o której mowa w ust. 1, może okresowo podlegać waloryzacji o wskaźnik określony w ustawie budżetowej.
§  6.
1. Wysokość ekwiwalentu konserwacyjnego oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, mnożąc stawkę o której mowa w § 5, przez powierzchnię mieszkalną przydzielonej kwatery lub lokalu mieszkalnego.
2. Jeżeli powierzchnia mieszkalna przydzielonej kwatery jest większa od maksymalnej należnej, ustalonej na podstawie art. 26 ust. 1-5 ustawy, do obliczenia wysokości ekwiwalentu konserwacyjnego przyjmuje się maksymalną należną powierzchnię mieszkalną.

Rozdział  3

Równoważnik mieszkaniowy

§  7.
1. Równoważnik mieszkaniowy jest przeznaczony na wykonanie przez osobę uprawnioną we własnym zakresie robót remontowych i napraw wyposażenia w zajmowanej kwaterze lub lokalu mieszkalnym.
2. Równoważnik mieszkaniowy przysługuje osobom uprawnionym zajmującym:
1) kwaterę,
2) kwaterę zastępczą lub inne pomieszczenie mieszkalne na zakwaterowanie tymczasowe z rodziną,
3) lokal mieszkalny nie będący w zasobach Agencji, za który jest uiszczany czynsz regulowany,
4) własnościowy lub spółdzielczy lokal mieszkalny uzyskany bez pomocy finansowej resortu obrony narodowej,
5) lokal mieszkalny wynajęty, za który żołnierz zawodowy w służbie stałej otrzymuje świadczenie, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy.
3. Żołnierz zawodowy zajmujący kwaterę funkcyjną ma prawo do równoważnika mieszkaniowego za jedną wybraną przez siebie kwaterę lub lokal mieszkalny.
§  8.
1. Osoby uprawnione składają corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na wysokość równoważnika mieszkaniowego.
2. Wypłaty równoważnika mieszkaniowego, po zweryfikowaniu złożonych oświadczeń, dokonuje oddział terenowy Agencji w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
§  9. 2  
1. Stawka równoważnika mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni mieszkalnej w 2003 r. wynosi dla kwater i lokali mieszkalnych:
1) wyposażonych w centralne ogrzewanie:
a) bez pieca kąpielowego - 12,67 zł,
b) z piecem kąpielowym - 13,53 zł,
2) ogrzewanych piecami akumulacyjnymi - 15,88 zł.
2. Stawka, o której mowa w ust. 1, może okresowo podlegać waloryzacji o wskaźnik określony w ustawie budżetowej.
§  10. Wysokość równoważnika mieszkaniowego oblicza się mnożąc stawkę, o której mowa w § 9, przez maksymalną powierzchnię mieszkalną należną w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego.
§  11.
1. W razie stwierdzenia obniżenia stanu technicznego kwatery lub lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału terenowego Agencji może nakazać wykonanie robót remontowych i napraw wyposażenia w określonym terminie.
2. 3 (uchylony).
3. W razie niewykonania nakazanych robót i napraw w określonym terminie, oddział terenowy Agencji wykonuje te roboty i naprawy we własnym zakresie. Koszt wykonania robót i napraw dyrektor oddziału terenowego Agencji potrąca z przysługującego osobie uprawnionej równoważnika mieszkaniowego.
§  12. 4 (uchylony).
§  13.
1. Osoba uprawniona, która nabyła uprawnienia do równoważnika mieszkaniowego w ciągu roku kalendarzowego, otrzymuje część tego równoważnika, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu, w którym nabyła te uprawnienia, przyjmując do obliczenia jego wysokości maksymalną powierzchnię mieszkalną należną w tym dniu. Wypłaty tej należności dokonuje się w następnym roku kalendarzowym.
2. Osoba uprawniona, która utraciła uprawnienia do równoważnika mieszkaniowego w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązana zwrócić jego część, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu, w którym utraciła te uprawnienia.

Rozdział  4

Przepisy końcowe

§  14.
1. Agencja może wypłacać osobom uprawnionym ekwiwalent konserwacyjny i równoważnik mieszkaniowy poprzez oddziały gospodarcze jednostek wojskowych.
2. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają porozumienia zawarte między organami Agencji a właściwymi organami wojskowymi.
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1996 r.
* Z dniem 13 listopada 2004 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlenia lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych (Dz.U.04.236.2366), zob. - art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.116.1203).
1 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 maja 1997 r. (Dz.U.97.52.331) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 marca 1998 r. (Dz.U.98.45.275) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U.99.22.203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.44.511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.43.484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.80.727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.103.959) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2003 r., z tym że stawki ekwiwalentu konserwacyjnego i równoważnika mieszkaniowego określone w rozporządzeniu przysługują od dnia 1 stycznia 2003 r.

2 § 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U.99.22.203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.44.511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.43.484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.80.727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.103.959) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2003 r., z tym że stawki ekwiwalentu konserwacyjnego i równoważnika mieszkaniowego określone w rozporządzeniu przysługują od dnia 1 stycznia 2003 r.

3 § 11 ust. 2:

- uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.103.959) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2003 r.

- został uznany za niezgodny z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP oraz z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.02.42.368), wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2003 r. (Dz.U.03.101.944). Zgodnie z ust. II tego wyroku wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość.

4 § 12:

- uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.103.959) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2003 r.

- został uznany za niezgodny z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP oraz z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.02.42.368), wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2003 r. (Dz.U.03.101.944). Zgodnie z ust. II tego wyroku wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość.