Eksperci biorący udział w kontrolach użytkowników w zakresie doświadczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1678

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie ekspertów biorących udział w kontrolach użytkowników w zakresie doświadczeń

Na podstawie art. 55 ust. 11 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1331 i 2338 oraz z 2022 r. poz. 1117) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia listy ekspertów biorących udział w kontrolach użytkowników w zakresie doświadczeń, zwanych dalej "ekspertami";
2)
wysokość wynagrodzenia ekspertów;
3)
sposób finansowania kosztów związanych z udziałem eksperta w kontroli użytkownika w zakresie doświadczeń, zwanej dalej "kontrolą";
4)
wzór zgłoszenia kandydata na eksperta.
Zgłoszenia kandydata na eksperta dokonuje się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
1. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "ministrem", prowadzi listę ekspertów w postaci elektronicznej.
2. 
Wpisy na liście ekspertów zamieszcza się w porządku alfabetycznym.
3. 
Minister dokonuje wpisu albo zmiany wpisu na liście ekspertów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia kandydata na eksperta albo otrzymania informacji o zmianie danych eksperta, o których mowa w art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
4. 
Minister wykreśla eksperta z listy ekspertów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku albo uzyskania informacji, o których mowa w art. 55 ust. 9 ustawy, o której mowa w ust. 3.
1. 
Wynagrodzenie eksperta za udział w kontroli wynosi:
1)
300 zł za każdy dzień udziału w kontroli, jeżeli ekspert posiada stopień naukowy doktora;
2)
450 zł za każdy dzień udziału w kontroli, jeżeli ekspert posiada stopień naukowy doktora habilitowanego;
3)
600 zł za każdy dzień udziału w kontroli, jeżeli ekspert posiada tytuł profesora.
2. 
Całkowita kwota wynagrodzenia eksperta za udział w kontroli nie może przekroczyć:
1)
1200 zł w przypadku eksperta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
1800 zł w przypadku eksperta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
2400 zł w przypadku eksperta, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
1. 
Po zakończeniu kontroli powiatowy lekarz weterynarii wypłaca ekspertowi wynagrodzenie za udział w kontroli i zwraca koszty podróży.
2. 
Powiatowy lekarz weterynarii składa do ministra wniosek o zwrot określonych w ust. 1 kosztów związanych z udziałem eksperta w kontroli, zwany dalej "wnioskiem".
3. 
We wniosku wskazuje się:
1)
imię i nazwisko powiatowego lekarza weterynarii;
2)
imię i nazwisko eksperta;
3)
posiadany przez eksperta stopień naukowy albo tytuł profesora;
4)
informację o liczbie dni udziału eksperta w kontroli;
5)
koszty związane z udziałem eksperta w kontroli, o których mowa w ust. 1.
4. 
Wniosek składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.
5. 
Minister dokonuje zwrotu kosztów związanych z udziałem eksperta w kontroli, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA EKSPERTA BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONTROLACH UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE DOŚWIADCZEŃ

wzór

1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli użytkownika w zakresie doświadczeń na zwierzętach oraz wysokości ich wynagrodzenia (Dz. U. poz. 1851), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 2338).