PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. - Część 5 - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych. - Dz.U.1947.21.84 - OpenLEX

Część 5 - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.84

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1958 r.

CZĘŚĆ  V.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

1.
Czynności egzekucyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego dekretu będą prowadzone dalej w trybie i przez władze, określone w niniejszym dekrecie.
2.
Opłaty egzekucyjne (art. 193) nie będą jednak pobierane w myśl przepisów niniejszego dekretu, jeżeli w sprawach wszczętych (ust. 1) pobrano je już od dłużnika za wszystkie czynności egzekucyjne w myśl przepisów dotychczasowych.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu oraz innym zainteresowanym ministrom - każdemu w jego zakresie działania.

1.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy dotyczące przedmiotów, unormowanych w niniejszym dekrecie, a w szczególności:
a)
ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władze skarbowe oraz o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 328), uzupełniona dekretem z dnia 26 października 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 283),
b)
art. 24-43 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 342), zmienionego rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 624) i z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) oraz dekretem z dnia 26 października 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 284).