Art. 152. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych. - Dz.U.1947.21.84 - OpenLEX

Art. 152. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.84

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1958 r.
Art.  152.
1.
Organ egzekucyjny okaże właścicielowi przedsiębiorstwa lub zastępcy właściciela przedsiębiorstwa tytuł wykonawczy oraz zarządzenie egzekucyjne i wezwie go do uiszczenia egzekwowanych należności. W razie odmowy uiszczenia organ egzekucyjny zajmie towar, będący przedmiotem handlu, oraz przystąpi do natychmiastowej sprzedaży towaru z wolnej ręki w całości lub częściami.
2.
Towar może być sprzedany po cenie nie niższej niż 75% ceny rynkowej.